هر آيتم از روز اول ١٥ روز مهلت ثبت دارد
كه هر نمونه كار ميبايست از چهار زاويه عكس برداري و در سايت بارگذاري شود
1-دو چشم
2-تك چشم
3-زير چشم
4- بالاي چشم