1 مدل کلاسیک ( دو چشم )
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
1 مدل کلاسیک (تک چشم )
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
1 مدل کلاسیک ( بالا )
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
1 مدل کلاسیک (پایین )
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.