مدل دو بعدی
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.