1 مدل سه عدی

1 مدل سه بعدی تک چشم
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
1 مدل سه بعدی دو چشم
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
1 مدل سه بعدی بالا
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
1 مدل سه بعدی پایین
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.